Neidio i'r cynnwys

Ein rolau i raddedigion

Darganfyddwch pa rôl i raddedigion sydd orau i chi

Mae ein holl rolau i raddedigion yn brofiad cyfunol o leoliadau, gweithdai datblygu, gweithdai a mwy.

Yn ystod eich cynllun dwy flynedd, byddwch yn cael effaith gadarnhaol, yn cyflawni llawer ac yn dysgu llawer ar hyd y ffordd – byddwch hefyd yn cael digon o gymorth gan eich mentor a'ch rheolwr.

Gwnewch gais yn gynnar am ein bod yn cael llawer iawn o geisiadau ar gyfer ein cynllun i raddedigion. Mae'n bosibl y byddwn hefyd yn dod â'r cyfnod gwneud cais i ben yn gynnar, yn dibynnu ar nifer y ceisiadau a ddaw i law.

Eich gweithgareddau o ddydd i ddydd

Byddwch yn gweithio'n agos gyda thimau yn y gyfarwyddiaeth Pobl a Datblygu Sefydliadol. Byddwch yn darparu diweddariadau wythnosol ar brosiectau, gan sicrhau bod yr holl weithgareddau'n cael eu cyflawni i'r ansawdd uchaf, yn brydlon ac o fewn y gost. Yn ogystal â datblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol, byddwch yn cymryd rhan mewn sawl cylchdro yn ystod y cynllun hefyd. Gallech dreulio amser gyda'r timau darparu gwasanaethau AD, recriwtio neu ddysgu a datblygu.

Drwy gydol y cwrs dwy flynedd hwn, byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster proffesiynol. Fel rhan o'ch dysgu, byddwch yn cymryd rhan mewn chwe gweithdy datblygu ymarferol a phedair sesiwn gweminar. Hefyd, byddwch yn cyfuno eich dysgu academaidd ac ymarferol i gyflawni prosiect personol sy'n cyfrannu at TrC.


Yr hyn fydd ei angen arnoch

I wneud cais, bydd angen i chi fod yn gweithio tuag at radd berthnasol fel rheoli Adnoddau Dynol neu astudiaethau busnes. Byddwch yn gyfathrebwr hyderus, yn gallu gweithio'n dda mewn tîm a chysylltu ag uwch randdeiliaid hefyd. Fel unigolyn rhagweithiol, byddwch yn manteisio ar hyfforddiant yn y swydd, gan ddatblygu eich cymhwysedd technegol wrth wneud hynny. Mae profiad gwaith neu wirfoddoli mewn maes cysylltiedig yn ddymunol, yn ogystal â sgiliau yn y Gymraeg.

Lleoliad

Lleoliad

Pontypridd
Dyddiad Cau

Dyddiad Cau

9yb, 02 Tachwedd 2021
>Cyflog

Cyflog

£27,000

Eich gweithgareddau o ddydd i ddydd

Byddwch yn darparu amrywiaeth o weithgareddau cymorth caffael, gan gynnwys dangos gwerth am arian, nodi cyfleoedd i wella effeithlonrwydd a sicrhau eich bod yn gwybod am newidiadau yn y diwydiant. Byddwch yn gweithio gyda'r Rheolwr Contract hefyd ar gynlluniau rheoli contractau, rheoli cyflenwyr ac unrhyw drafodaethau am brisiau neu faterion cyfreithiol.

Drwy gydol y cwrs dwy flynedd hwn, byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster proffesiynol. Fel rhan o'ch dysgu, byddwch yn cymryd rhan mewn chwe gweithdy datblygu ymarferol a phedair sesiwn gweminar. Hefyd, byddwch yn cyfuno eich dysgu academaidd ac ymarferol i gyflawni prosiect personol sy'n cyfrannu at TrC.

Yr hyn fydd ei angen arnoch

I wneud cais, byddwch yn chwaraewr tîm gwych, gan barhau i ddefnyddio eich crebwyll. Caiff hyn ei ategu gan radd mewn disgyblaeth berthnasol, a'ch gallu i flaenoriaethu tasgau a chydbwyso eich llwyth gwaith. Byddwch yn gyfathrebwr hyderus hefyd. Bydd gennych sgiliau TG da ac angerdd i ddysgu, a byddwch yn datblygu eich sgiliau'n gyflym ac yn cael y budd mwyaf o'r cynllun. Mae profiad gwaith neu wirfoddoli mewn maes cysylltiedig yn ddymunol, yn ogystal â sgiliau yn y Gymraeg.

Lleoliad

Lleoliad

Pontypridd
Dyddiad Cau

Dyddiad Cau

9yb, 02 Tachwedd 2021
>Cyflog

Cyflog

£27,000

Eich gweithgareddau o ddydd i ddydd

Gan weithio'n agos gyda gwahanol dimau, byddwch yn helpu i ddarparu amrywiaeth eang o brosiectau a gweithgareddau cyfathrebu ac ymgysylltu. Byddwch yn sicrhau bod prosiectau'n cael eu cyflwyno mewn modd amserol a chost-effeithiol, gan ganolbwyntio ar gyflawni eich prosiect personol eich hun hefyd.

Drwy gydol y cwrs dwy flynedd hwn, byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster proffesiynol. Fel rhan o'ch dysgu, byddwch yn cymryd rhan mewn chwe gweithdy datblygu ymarferol a phedair sesiwn gweminar. Hefyd, byddwch yn cyfuno eich dysgu academaidd ac ymarferol i gyflawni prosiect personol sy'n cyfrannu at TrC.

Yr hyn fydd ei angen arnoch

I wneud cais, bydd angen gradd arnoch yn un o'r meysydd canlynol: brandio, astudiaethau busnes, cyfathrebu, llenyddiaeth Saesneg, seicoleg marchnata, y cyfryngau, gwleidyddiaeth neu faterion cyhoeddus. Bydd gennych ddiddordeb mewn trafnidiaeth a chynaliadwyedd hefyd a byddwch yn teimlo'n hyderus wrth gyflawni nifer o brosiectau. Drwy fod yn greadigol, yn rhagweithiol ac yn drefnus, cewch y gorau o'r cynllun hwn.
Mae profiad gwaith neu wirfoddoli mewn maes cysylltiedig yn ddymunol, yn ogystal â sgiliau yn y Gymraeg.

Lleoliad

Lleoliad

Pontypridd
Dyddiad Cau

Dyddiad Cau

9yb, 02 Tachwedd 2021
>Cyflog

Cyflog

£27,000

Eich gweithgareddau o ddydd i ddydd

Fel rhan o ddarpariaeth cyllid mewnol TrC, byddwch yn magu dealltwriaeth wirioneddol o'r hyn sy’n ofynnol i lwyddo yn yr arbenigedd hwn. Byddwch yn cynorthwyo gyda'r gwaith o gyflawni ein gweithgareddau cyllid yn effeithiol ac yn rheoli prosiectau amrywiol. Byddwch yn treulio amser gyda gwahanol feysydd hefyd, gan gynnwys pensiynau, cydgrynhoi ac archwilio mewnol. Ym mhob adran, byddwch yn cyflawni prosiectau yn unol â gofynion amser, cost ac ansawdd.

Drwy gydol y cwrs dwy flynedd hwn, byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster proffesiynol. Fel rhan o'ch dysgu, byddwch yn cymryd rhan mewn chwe gweithdy datblygu ymarferol a phedair sesiwn gweminar. Hefyd, byddwch yn cyfuno eich dysgu academaidd ac ymarferol i gyflawni prosiect personol sy'n cyfrannu at TrC.

Yr hyn fydd ei angen arnoch

I wneud cais, bydd gradd berthnasol yn dystiolaeth o'ch cymhwysedd mathemategol. Byddwch yn gyfathrebwr gwych a byddwch yn mwynhau cydweithio hefyd. Byddwch yn dangos craffter ariannol gwirioneddol, ac yn hyderus ynghylch rhannu syniadau. Hefyd, byddwch yn nodi unrhyw risgiau i brosiectau ac yn tynnu sylw atynt yn gynnar. Mae profiad gwaith neu wirfoddoli mewn maes cysylltiedig yn ddymunol, yn ogystal â sgiliau yn y Gymraeg.

Lleoliad

Lleoliad

Pontypridd
Dyddiad Cau

Dyddiad Cau

9yb, 02 Tachwedd 2021
>Cyflog

Cyflog

£27,000

Gan ddefnyddio dull cydweithredol, byddwch yn gweithio'n agos gyda thimau prosiect a rhanddeiliaid mewnol. Byddwch yn gyfrifol am ddarparu prosiectau o safon ar amser ac o fewn cyllidebau, gan gadw llygad ar risgiau posibl. Bydd hyn yn rhoi dealltwriaeth wych i chi o wahanol elfennau cylch bywyd prosiect, gan ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu a rheoli wrth wneud hynny.

Drwy gydol y cwrs dwy flynedd hwn, byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster proffesiynol. Fel rhan o'ch dysgu, byddwch yn cymryd rhan mewn chwe gweithdy datblygu ymarferol a phedair sesiwn gweminar. Hefyd, byddwch yn cyfuno eich dysgu academaidd ac ymarferol i gyflawni prosiect personol sy'n cyfrannu at TrC.

I wneud cais, bydd gennych radd mewn maes perthnasol, megis Astudiaethau Busnes, Rheoli Busnes, Rheoli Gweithrediadau neu rywbeth tebyg. Mae eich astudiaethau'n golygu eich bod bellach yn hyderus wrth flaenoriaethu tasgau a chydbwyso eich llwyth gwaith. Ac fel chwaraewr tîm go iawn, byddwch yn mwynhau cyflawni prosiectau tîm a gweithio gydag eraill. Mae profiad gwaith neu wirfoddoli mewn maes cysylltiedig yn ddymunol, yn ogystal â sgiliau yn y Gymraeg.

Lleoliad

Lleoliad

Pontypridd
Dyddiad Cau

Dyddiad Cau

9yb, 02 Tachwedd 2021
>Cyflog

Cyflog

£27,000

Eich gweithgareddau o ddydd i ddydd

Cewch gipolwg gwych ar bopeth o strategaeth fasnachol, i brofiad cwsmeriaid. A thrwy weithio'n agos gyda thimau prosiectau a rhanddeiliaid, byddwch yn adeiladu eich rhwydwaith proffesiynol yn gyflym. Byddwn yn eich cynorthwyo hefyd i reoli gwahanol elfennau o gylch bywyd prosiect.

Drwy gydol y cwrs dwy flynedd hwn, byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster proffesiynol. Fel rhan o'ch dysgu, byddwch yn cymryd rhan mewn chwe gweithdy datblygu ymarferol a phedair sesiwn gweminar. Hefyd, byddwch yn cyfuno eich dysgu academaidd ac ymarferol i gyflawni prosiect personol sy'n cyfrannu at TrC.

Yr hyn fydd ei angen arnoch

I wneud cais, bydd angen profiad o gyflawni prosiectau tîm a gradd mewn maes perthnasol fel Astudiaethau Busnes, Rheoli Busnes neu Reoli Gweithrediadau. Caiff hyn ei ategu gan sgiliau cyfathrebu rhagorol, ynghyd â'r gallu i gydbwyso eich llwyth gwaith. Mae profiad gwaith neu wirfoddoli mewn maes cysylltiedig yn ddymunol, yn ogystal â sgiliau yn y Gymraeg.

Lleoliad

Lleoliad

Pontypridd
Dyddiad Cau

Dyddiad Cau

9yb, 02 Tachwedd 2021
>Cyflog

Cyflog

£27,000

Fel peiriannydd graddedig, byddwch yn cynorthwyo gyda’r gwaith o gyflawni ein prosiectau a'n hamcanion seilwaith. Byddwch yn ymwneud ag elfennau amrywiol o gylch bywyd prosiect ac yn gweithio gyda thimau amrywiol, gan gynnwys peirianneg asedau, signalau neu gyflawni prosiectau. Byddwch yn cael dealltwriaeth gytbwys o'n gweithrediadau gan gynnwys amserlenni a chwmpas, risg a chontractau.

Drwy gydol y cwrs dwy flynedd hwn, byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster proffesiynol. Fel rhan o'ch dysgu, byddwch yn cymryd rhan mewn chwe gweithdy datblygu ymarferol a phedair sesiwn gweminar. Hefyd, byddwch yn cyfuno eich dysgu academaidd ac ymarferol i gyflawni prosiect personol sy'n cyfrannu at TrC.

Yr hyn fydd ei angen arnoch

I wneud cais, mae gradd berthnasol yn hanfodol. Gallai hyn gynnwys peirianneg drydanol, electronig neu fecanyddol. Bydd angen i chi feddu ar sgiliau cyfathrebu gwych hefyd a'r gallu i weithio'n dda mewn tîm. Mae profiad gwaith neu wirfoddoli mewn maes cysylltiedig yn ddymunol, yn ogystal â sgiliau yn y Gymraeg.

Lleoliad

Lleoliad

Pontypridd
Dyddiad Cau

Dyddiad Cau

9yb, 02 Tachwedd 2021
>Cyflog

Cyflog

£27,000

Eich gweithgareddau o ddydd i ddydd

Fel rheolwr prosiect graddedig, byddwch yn cyfrannu at ddarparu amrywiaeth eang o brosiectau seilwaith. Mae ein prosiectau seilwaith yn amrywio o welliannau i orsafoedd a ffyrdd i waith ailwampio sylweddol ar y rhwydwaith. Gan weithio'n agos gyda thimau prosiect, byddwch yn rheoli gwahanol elfennau o gylchred oes prosiect. O amserlennu i adnoddau, byddwch yn cwblhau prosiectau’n unol â gofynion cost, amser ac ansawdd.

Drwy gydol y cwrs dwy flynedd hwn, byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster proffesiynol. Fel rhan o'ch dysgu, byddwch yn cymryd rhan mewn chwe gweithdy datblygu ymarferol a phedair sesiwn gweminar. Hefyd, byddwch yn cyfuno eich dysgu academaidd ac ymarferol i gyflawni prosiect personol sy'n cyfrannu at TrC.

Yr hyn fydd ei angen arnoch

I wneud cais, bydd angen gradd mewn peirianneg, rheoli prosiect neu faes tebyg arnoch. Bydd angen i chi fod yn drefnus iawn ac yn gallu amldasgio hefyd. Er y gallwch ddilyn cyfarwyddiadau, byddwch yn defnyddio'ch crebwyll eich hun pan fo angen hefyd. Byddwch yn gyfathrebwr hyderus hefyd sydd â phrofiad o gyflawni prosiectau tîm. Mae profiad gwaith neu wirfoddoli yn ddymunol, yn ogystal â sgiliau yn y Gymraeg.

Lleoliad

Lleoliad

Pontypridd
Dyddiad Cau

Dyddiad Cau

9yb, 02 Tachwedd 2021
>Cyflog

Cyflog

£27,000

Proses gwneud cais

Cam 1

Ffurflen gais

Rhowch eich manylion personol ac atebwch rai cwestiynau ategol.

Cyfweliad fideo

Cyfweliad fideo

Dyma ein cyfle i ddod i'ch adnabod chi. Yn y cyfweliad ar-lein hwn, byddwn yn trafod pethau yn fanylach a byddwch yn cael cyfle i ofyn cwestiynau i ni.

Cam 4

Asesiad rhithwir

Cyfweliad wedi'i recordio yw'r cyfweliad fideo lle byddwch yn mewngofnodi i system ar-lein, yn cael sawl cwestiwn ac yn cofnodi eich atebion.